جستجو ( 3459 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

تبلیغات

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

مهدی بازش

کانی های غیر فلزی مهدی بازش

ره پویان جنبش عدالت و توسعه

کانی های غیر فلزی

آقای رضا نبوی

محصولات شیمیایی و پلیمری

اسمعیل باباخانلو

شرکت کن گستر پرنیا

سلولزی

انور پیراسته

محصولات شیمیایی و پلیمری انور پیراسته

شرکت نگین کود بصیر

محصولات شیمیایی و پلیمری

ابوالفضل مقربی

فلزات و سنگ های معدنی ابوالفضل مقربی

تحول صنعت آهک پانیک

کانی های غیر فلزی

سید ساجدین علوی

محصولات شیمیایی و پلیمری سید ساجدین علوی

محمود طهماسبی

محمود طهماسبی

مصطفی جوشقان نژاد

خدمات مصطفی جوشقان نژاد

فراتک پویش سبز

محصولات شیمیایی و پلیمری

غرت اله ده نمکی

فلزات و سنگ های معدنی عزت اله ده نمکی

جهان پلیمر قم

فلزات و سنگ های معدنی

نیرو موتور ایرانیان

فلزات و سنگ های معدنی

پیشگامان تکنولوژی دیبا نو

فلزات و سنگ های معدنی

شرکت البرز فوم بتون آسیا

کانی های غیر فلزی طاهره سلیمانی

ابوالفضل فولاد بند

فلزات و سنگ های معدنی ابوالفضل فولاد بند

شیمی اکسیر بوستان

محصولات شیمیایی و پلیمری شيمي اكسير بوستان