جستجو ( 3459 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

تبلیغات

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

مصطفی اله مرادی

سلولزی مصطفی اله مرادی

علی دوازده امامی

سلولزی علی دوازده امامی

حمید اکسته

سلولزی حمید اکسته

سعید آقا محمدی

سلولزی سعید آقا محمدی

احمد رحیمی

احمد رحیمی

زهرا ظهوری فر

زهرا ظهوری فر

حسین احمدی

سلولزی حسین احمدی

هادی قربانی

سلولزی هادی قربانی

محمد بیاتی

سلولزی محمد بیاتی

علی صالح

علی صالح

علی رضا قربانی

سلولزی علی رضا قربانی

جواد داعیان

سلولزی جواد داعیان

حمید رضا طلائی

سلولزی حمید رضا طلائی

خلیل شرقی

سلولزی خلیل شرقی

سید علی جدائی

سلولزی سید علی جدائی

حسین شکوهی

سلولزی حسین شکوهی

آسیا کریمه باران

محصولات شیمیایی و پلیمری

کسری شیمی ارغوان

محصولات شیمیایی و پلیمری

پیشگامان صنایع شیمیایی آراد

محصولات شیمیایی و پلیمری خشایار اسماعيل پور قوچاني

شگرف فیدار شیمی ساوا

محصولات شیمیایی و پلیمری