جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

علیرضا چراغی

مواد غذایی علیرضا چراغی

علی اصغر سبحانی

مواد غذایی علی اصغر سبحانی

علی اصغر سبحانی.

مواد غذایی علی اصغر سبحانی.

حسین نعیمی فرد

مواد غذایی حسین نعیمی فرد

جعفر بیاتی

مواد غذایی جعفر بیاتی

سید محسن سعادتمند

خدمات سید محسن سعادتمند

محمد علی احمدی فرد

مواد غذایی محمد علی احمدی فرد

تیمور محمدی

مواد غذایی تیمور محمدی

تیمور محمدی

مواد غذایی تیمور محمدی

تیمور محمدی

مواد غذایی تیمور محمدی

تیمور محمدی

مواد غذایی تیمور محمدی

حمید خرمی

سلولزی حمید خرمی

مرتضی علمی نژاد

سلولزی مرتضی علمی نژاد

شهرام کیائی

سلولزی شهرام کیائی

سید محمد جوادزاده

سلولزی سید محمد جوادزاده

محسن یزدیان ورجانی

سلولزی محسن یزدیان ورجانی

محمد مظاهری

سلولزی محمد مظاهری

سیدمحمد جوادزاده

سلولزی سیدمحمد جوادزاده

صنایع غذائی شکوه شهد نیک

مواد غذایی

حمید پاریاد

سلولزی حمید پاریاد