جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

سیدمحمد سید زین العابدین

سلولزی سیدمحمد سید زین العابدین

سگال بایسته آفاق

سلولزی

محمود استادحسینی

سلولزی محمود استادحسینی

محمد باباپیر

سلولزی محمد باباپیر

علی ریاحی رمدانی

سلولزی علی ریاحی رمدانی

جاسم قریبی

سلولزی جاسم قریبی

قاسم عباسی

محصولات شیمیایی و پلیمری قاسم عباسی

حسین عبدی

سلولزی حسین عبدی

مسعود پیرمرادیان

سلولزی مسعود پیرمرادیان

کیمیا کاران کویر کومه

سلولزی

مجید پارسایی منش

سلولزی مجید پارسایی منش

سید مجید نژادحسینی

محصولات شیمیایی و پلیمری سید مجید نژادحسینی

شیرین کهن عارفی قم

مواد غذایی

زهرا قربانی فر

مواد غذایی زهرا قربانی فر

حمیدرضا کاظمی

مواد غذایی حمیدرضا کاظمی

سید مهدی طباطبایی

مواد غذایی سید مهدی طباطبایی

علی وفاداران

مواد غذایی علی وفاداران

حمید رضا کاظمی

مواد غذایی حمید رضا کاظمی

سید محمد حسینی زاده

مواد غذایی سید محمد حسینی زاده

سید محمد حسینی ناظر

مواد غذایی سید محمد حسینی ناظر