جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

هادی رهبری

سلولزی هادی رهبری

محمد مهدی احمدی

محمد مهدی احمدی

حسین زحمتکش

سلولزی حسین زحمتکش

مجید اصفهانی

سلولزی مجید اصفهانی

اکبر احمدلو

سلولزی اکبر احمدلو

حسین آتشی

سلولزی حسین آتشی

مهدی علیزاده

مهدی علیزاده

مجتبی عرب خراسانی

سلولزی مجتبی عرب خراسانی

حمزه علی حیدری

حمزه علی حیدری

مهدی حاج صفر

سلولزی مهدی حاج صفر

عباس اکبری فردوئی

سلولزی عباس اکبری فردوئی

جواد قاسمیان

سلولزی جواد قاسمیان

محمد علی خلج

سلولزی محمد علی خلج

سید مسعود سید میری

سلولزی سید مسعود سید میری

محمد شیرازی

سلولزی محمد شیرازی

محمد تقی شیرازی

سلولزی محمد تقی شیرازی

حسین براتی

سلولزی حسین براتی

محمد توسلی

سلولزی محمد توسلی

تعاونی درودگران

حسین حیرت

سلولزی حسین حیرت