جستجو ( 3403 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

حسین هژیر شایسته

سلولزی حسین هژیر شایسته

رضا متین فر

سلولزی رضا متین فر

کورش امیر منزه

سلولزی کورش امیر منزه

اعظم ایمانی

سلولزی اعظم ایمانی

احمد گل محمدی افتخار

سلولزی احمد گل محمدی افتخار

علی فیروز علیزاده

سلولزی علی فیروز علیزاده

عباس حیرت

سلولزی عباس حیرت

رضا نوروزی

سلولزی رضا نوروزی

پوشال فصل کویر

سلولزی

حسین هنر بخش قمی

سلولزی حسین هنر بخش قمی

ابراهیم براتی

سلولزی ابراهیم براتی

ابراهیم الماسی و حسین ایمانی

سلولزی ابراهیم الماسی و حسین ایمانی

حسین لطفی

سلولزی حسین لطفی

محمد اسماعیل براتی

سلولزی محمد اسماعیل براتی

حمداله نعیمی

سلولزی حمداله نعیمی

سعید جداخانی

سلولزی سعید جداخانی

محمد تقی اسدالهی

سلولزی محمد تقی اسدالهی

هادی بخشی فردوئی

سلولزی هادی بخشی فردوئی

حسن نجار زاده

سلولزی حسن نجار زاده

سید حسن میرنورالهی

سلولزی سید حسن میرنورالهی